NUOTTA-valmennus


Pikku-Syötteellä on järjestetty valtakunnallista Nuotta – valmennusta jo vuodesta 2010 lähtien. Nuotta on sosiaalisen vahvistamisen palvelu- ja valmennusmuoto. Valmennus on tarkoitettu 13-28 – vuotiaille nuorille, jotka ovat työpajatoiminnan tai etsivän nuorisotyön piirissä.Pikku-Syötteen Nuotta -valmennus

Nuotta -valmennuksessa nuori kohdataan aidosti ja hänet huomioidaan kokonaisvaltaisesti. Dialogisuus on Nuotta – valmennuksen yksi tärkeimmistä elementeistä.

Valmennuksen kesto on keskimäärin kolme päivää. Valmennuksen pituus voi kuitenkin vaihdella yhdestä päivästä viikkoon, sillä jokaisen ryhmän kohdalla tehdään yksilöllinen suunnitelma ja tarpeet voivat vaihdella.

Toiminnan tarkoituksena on nuorten arjen hallinnan, sosiaalisten taitojen ja terveiden elämäntapojen vahvistaminen sekä lähettävien tahojen palveluprosessin tukeminen. Mukana valmennuksessa työskentelee alueellinen yhteistyöverkosto. Verkosto koostuu alueen yrityksiä ja yhdistyksistä, etsivästä nuorisotyöstä, kuntien opetus- ja sosiaalitoimista sekä työpajoista ja oppilaitoksista.

Pikku-Syötteen Nuotta –valmennus voidaan jakaa karkeasti kahteen eri malliin.

Keskusteleva Nuotta –valmennus rakentuu erilaisista teemallisista keskusteluista ja kiireettömästä yhdessäolosta. Malli tarjoaa mahdollisuuden kokea erilaisia sosiaalisia tilanteita turvallisesti esimerkiksi taiteen tai seikkailullisten harjoitteiden kautta. Nuori pääsee kokemaan seikkailullisia kokonaisuuksia, jotka ovat tukemassa keskustelevaa valmennusta. Aktiviteetit on valittu nuorten itsensä toimesta, nuoren oma osallisuus on kaiken toiminnan perustana.

Seikkailullinen Nuotta -valmennusmallissa teemallinen sisältö ja henkilökohtaiset keskustelut sijoittuvat toiminnan sisälle. Nuorille avataan toiminnan tarkoitus ja tavoitteet, mutta he ovat itse mukana luomassa kokonaisuutta. Pyritään tarjoamaan tilaa keskusteluille, mutta annetaan mahdollisuus niiden toteutumiselle tavanomaisesta poikkeavissa tilanteissa kuten vaikka hiihtohississä. Tässä valmennusmallissa toiminta ja seikkailu ovat keskeisiä menetelmiä. Tavoitteena on nuoren sosiaalisten taitojen vahvistuminen, terveellisten elämäntapojen oppiminen sekä itsetunnon kohentuminen.

Ota yhteyttä:

Kaisu Tuohiluoto, Nuorisotyön koordinaattori
+358 44 786 1610
kaisu.tuohiluoto (@) pikkusyote.fi / leirikoulu@pikkusyote.fi

TIEDOTE 18.2.2016

Nuotta-valmennuksen jatko varmistunut

Nuotta-valmennus tulee saamaan jatkoa toimintaansa vuoden 2016 aikana. Valmennukset kohdennetaan opetus- ja kulttuuriministeriön tuella etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan nuorille.

Nuotta-valmennus on osa sosiaalisen vahvistamisen palvelukokonaisuutta, johon myös etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta kuuluvat. Nuotta-valmennus tukee erityisesti niitä nuoria, joille sosiaalisista suhteista ja arjesta selviäminen asettaa haasteita. He ovat usein kokeneet monta torjumista työnhaussa tai opintopaikan etsimisessä eivätkä välttämättä usko omiin mahdollisuuksiinsa enää.

Nuoret saapuvat Nuotta-valmennukseen työpajajakson tai etsivän nuorisotyöntekijän kanssa käytävän prosessin aikana. Nuotta-valmennuksen mahdollistama irtiotto uudessa ympäristössä luo kontrastia omaan osin synkkäänkin arkeen ja tuo näköalaa tulevaisuuden vaihtoehtoihin. Nuotta-valmennus auttaa nuoria löytämään omia vahvuuksiaan sekä rohkaisee toimimaan ryhmässä.

Nuotta-valmennusta on toteutettu vuodesta 2010 lähtien yhdeksässä nuorisokeskuksessa ympäri Suomea.

Toiminnan aikana on tavoitettu 10 200 nuorta, joista
– 85 % on kokenut saaneensa onnistumisen kokemuksia
– 68 % on saanut rohkeutta ryhmässä toimimiseen.

Nuotta-valmennuksessa yhteinen kokemus uudessa ympäristössä on nopea ja vaikuttava tapa luoda luottamuksellinen suhde nuoreen. Vaikuttavuusmittauksen mukaan 80 % nuorista on kokenut yhteistyön vahvistuneen etsivän nuorisotyöntekijän tai työpajan valmentajan kanssa.

Suomen nuorisokeskukset muodostavat koko maan nuorisoalaa palvelevan verkoston. Suomen nuorisokeskusyhdistys on keskusten yhteistyöjärjestö. Nuorisokeskukset tukevat nuorten kasvua ja uskoa omiin kykyihinsä tarjoamalla yhteisöllisiä ja osallistavia palveluita. Keskusten yhteiskunnallista tehtävää rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Nuorisokeskuksissa on yhteinen arvopohja ja nuorisokeskuspedagogiikka, joka pohjautuu kokemukselliseen oppimiskäsitykseen. Nuorisokeskukset järjestävät ryhmille leiritoimintaa laadukkaissa puitteissa luonnon keskellä. Yleisimmät toimintamuodot ovat kouluhyvinvointia tukevat leirikoulut, muut leirit ja sosiaalisen vahvistamisen Nuotta-valmennus.

Olemme Suomen suurin leirikoulujärjestäjä. Keskukset järjestävät vuosittain yli 800 leirikoulua, jotka tukevat nuorten itseluottamusta ja sosiaalisia taitoja sekä kouluhyvinvointia.

Tiedote 17.11.2015: Järjestöt vetoavat nuorten palveluiden säilyttämiseksi – radikaalit leikkaukset peruttava

Suomen nuorisokeskusyhdistys, Valtakunnallinen työpajayhdistys sekä Vamos, etsivä nuorisotyö ovat huolissaan valtion talousarviossa nuorten sosiaalisen vahvistamisen palvelukokonaisuudelle esitetyistä 7,5 M€ leikkauksista. Järjestöt luovuttavat asiasta vetoomuksen eduskunnassa tiistaina 17.11.

Opetus- ja kulttuuriministeriön sosiaalisen vahvistamisen palvelukokonaisuuteen kuuluvat nuorten työpajatoiminta, etsivä nuorisotyö ja Nuotta-valmennus.

Vuonna 2016 etsivän nuorisotyön budjettirahoituksesta esitetään leikattavan massiiviset 6 M€ eli 40 prosenttia toimintaan aiemmin osoitetuista varoista. Nuorten työpajatoiminnasta ehdotetaan vuonna 2016 leikattavaksi 1,5 M€ eli 15 prosenttia nykyisestä toiminnan valtion rahoituksesta. Nuotta-valmennuksen tukea esitetään kokonaan lakkautettavaksi.

”Nämä leikkaukset ovat ristiriidassa sekä hallitusohjelmakirjausten että budjettiesityksen tavoitteiden kanssa. Säästöjen kohteena ovat heikoimmassa asemassa olevat nuoret”, Työpajayhdistyksen toiminnanjohtaja Mari Ahonen-Walker muistuttaa.

Nuotta-valmennukselle esitetty koko tuen lakkauttaminen kaventaa etsivän nuorisotyön ja työpajojen toimintaedellytyksiä. Yhden syrjäytyneen nuoren kustannukset ovat helposti yhteensä yli 1 M€ eli sama kuin Nuotta-valmennuksen kustannukset vuodessa.

Konttorissa tapahtuva nuorten auttaminen on tiensä päässä

”Osa nuorista on menettänyt luottamuksen omaan tulevaisuuteensa sekä aikuisten ja ammattilaisten kykyyn auttaa heitä. Pelkkä toimenpidekeskeisyys ei näissä tapauksissa usein riitä, vaan tarvitaan nuoret aidosti tavoittavaa palvelua, mistä Nuotta-valmennuksella, työpajoilla ja etsivällä nuorisotyöllä on vahvaa näyttöä”, Pasi Hedman, Nuotan ohjausryhmän puheenjohtaja Suomen nuorisokeskuksista kertoo.

”Helsingissä kolmannen sektorin toimijoilla on merkittävä rooli etsivän nuorisotyön tuottajina, missä asuu noin 14 prosenttia maamme nuorista. Tilanne on rahoituksen osalta sietämätön ja toiminnan jatkuminen on nykyiselläkin rahoituksella jo vaakalaudalla. Lausuntokierroksella oleva nuorisolakiesitys tulee lisäämään merkittävästi nuorten ohjautuvuutta ennestään ruuhkautuneeseen etsivään nuorisotyöhön. Yhtälö ei ole siis toimiva”, Vamosin etsivän nuorisotyön esimies Ville Koikkalainen toteaa.

Sivistysvaliokunta on esittänyt valtiovarainvaliokunnalle, että momentille 29.91.51 (Nuorten työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö) lisätään 10 M€.  Järjestöt vetoavat kansanedustajiin, että etsivän nuorisotyön, työpajojen ja Nuotta-valmennuksen rahoitus järjestetään kestävällä tavalla tulevina vuosina.

Vetoomus luovutetaan eduskunnan pikkuparlamentin kansalaisinfossa tiistaina 17.11. kello 11.00.

Media on tervetullut paikalle seuraamaan sekä haastattelemaan järjestöjen edustajia.

Median yhteydenotot
Pasi Hedman, Suomen nuorisokeskukset, p. 020 611 6204, pasi.hedman@ankkapurha.fi
Mari Ahonen-Walker, Valtakunnallinen työpajayhdistys, p. 040 760 1778, mari.ahonen-walker@tpy.fi
Ville Koikkalainen, Vamos, etsivä nuorisotyö, p. 050 592 2554, ville.koikkalainen@hdl.fi

Tärkeä tiedote: Nuorten sosiaalisen vahvistamisen Nuotta-valmennuksen tukea esitetään lopetettavaksi

Valtionvarainministeriön julkisessa valtion tulo- ja menoarviossa vuodelle 2016 on merkittäviä vähennyksiä, jotka koskevat nuorisotyötä. Säästöt osuvat myös hyvää palautetta saaneeseen nuorisokeskusten Nuotta-valmennukseen. Valmennus on järjestetty opetus- ja kulttuuriministeriön tuella. Nuotta-valmennukselle ei 9.10. saadun tiedon mukaisesti esitetä ensi vuodelle valtion tukea.

Tästä syystä joudumme perumaan varaukset Nuotta-valmennukseen. Pahoittelemme meistä johtumatonta tilannetta.

Nuotta-valmennusta on järjestetty vuodesta 2010 alkaen. Valmennuksessa etsivän nuorisotyön ja työpajojen nuorilla on mahdollisuus vahvistaa itseluottamustaan, sosiaalisia taitojaan ja arjenhallintaansa elämyksellisin keinoin. Samalla on vahvistettu etsivän nuorisotyön sekä työpajojen työntekijöiden luottamuksellista suhdetta nuoriin. Nuotta-valmennuksen vaikuttavuusmittarin pilottitulosten pohjalta voidaan todeta, että valmennus tukee nuorten itseluottamuksen vahvistumista ja taitoja toimia ryhmässä.

Lakkautus vähentää nuorten hyvinvoinnin ja tulevaisuuden tukemisen lisäksi Suomen nuorisokeskusten henkilöstöä. Välitön vaikutus henkilöstön pienenemiseen nuorisokeskusverkostossa on reilu 10 henkilötyövuotta.

Suomen nuorisokeskusten muu nuorisotoiminta jatkuu normaaliin tapaan. Myös Nuotta-valmennuksen järjestämistä pienimuotoisemmin osana nuorisokeskusten toimintaa selvitetään.

Suomen nuorisokeskukset ovat koko maassa toimiva nuorisotyön asiantuntija, joka tukee kaikkia nuorten ryhmiä ja nuorten parissa toimivia.

Kiitämme hyvästä yhteistyöstä ja toivomme, että voitte hyödyntää nuorisokeskuksia jatkossa muilla tavoilla!