Tunnettuuskampanjan arvonnan säännöt

Arvonnan säännöt:

  1. Arvonnan järjestäjä 

Nuoriso- ja vapaa-ajankeskus Pikku-Syöte Oy
Y-tun­nus: 0502368-2
Osoi­te: Syötekeskuksentie 126, 93280 Syöte

  1. Arvonnan päät­ty­mis­päi­vä sekä osal­lis­tu­mis­kel­poi­suus

Arvontaan voi­vat osal­lis­tua kaik­ki 6.10.2019 mennessä kyselyyn vastanneet täysi-ikäiset henkilöt, pois lu­kien Pikku-Syötteen ja sen emoyhtiön työn­te­ki­jät, jotka ovat osal­lis­tu­neet kil­pai­lun suun­nit­te­luun, val­mis­te­luun tai to­teu­tuk­seen, sekä näi­den per­heen­jä­se­net. Arvonta suoritetaan 11.10.2019.

Jos arvontaan osal­lis­tu­jaa on syytä epäil­lä vil­pis­tä tai näi­den sään­tö­jen vas­tai­ses­ta osal­lis­tu­mi­ses­ta, on Pikku-Syötteellä oi­keus hy­lä­tä osal­lis­tu­mi­nen.

  1. Voit­ta­jien va­lit­se­mi­nen ja ajan­koh­ta

Arvonnan voit­ta­jat valitaan kaik­kien osal­lis­tu­nei­den kes­ken. Ar­von­ta ta­pah­tuu kyselyn päät­ty­mi­sen jäl­keen, ja ar­von­nan päi­vä­mää­rä il­moi­te­taan ky­sei­sen kyselyn yh­tey­des­sä. Voit­ta­jil­le il­moi­te­taan voi­tos­ta hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti. Mi­kä­li ar­von­nan voit­ta­jaa ei ta­voi­te­ta vii­kon ku­lues­sa, on Pikku-Syötteellä oi­keus va­li­ta ti­lal­le toi­nen voit­ta­ja.

  1. Pal­kin­not

Ar­von­nan pal­kin­not on mää­ri­tel­ty kyselyn yh­tey­des­sä. Pal­kin­toa ei voi muut­taa ra­hak­si tai muu­hun ta­va­raan tai ta­pah­tu­maan.

  1. Sään­nöt kos­ke­vat kaik­kia osal­lis­tu­jia

Osal­lis­tu­mal­la arvontaan osa­not­ta­jat si­tou­tu­vat nou­dat­ta­maan näitä vi­ral­li­sia sään­tö­jä ja Pikku-Syötteen pää­tök­siä. Pikku-Syöte pi­dät­tää it­sel­lään oi­keu­den sään­tö­muu­tok­siin. Mi­kä­li täl­lai­sia muu­tok­sia jou­du­taan te­ke­mään, il­moi­te­taan niis­tä näil­lä arvontaa kos­ke­vil­la si­vuil­la.

  1. Hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­ly

Pikku-Syöte kä­sit­te­lee arvontaan osal­lis­tu­vien tie­to­ja ai­noas­taan ar­von­nan to­teut­ta­mi­sek­si sekä pal­kin­non luo­vut­ta­mi­sek­si. Pikku-Syöte ei luo­vu­ta osal­lis­tu­jien tie­to­ja kol­man­sil­le ta­hoil­le eikä käytä näitä suo­ra­mark­ki­noin­tiin.

  1. Voit­ta­jien ni­mien jul­kai­se­mi­nen

Arvonta on anonyymi, eikä voittajien nimiä tulla julkistamaan missään kanavassa.

  1. Jär­jes­tä­jän ja kil­pai­luun osal­lis­tu­jan vas­tuut

Pikku-Syöte vas­taa pal­kin­toi­hin liit­ty­väs­tä mah­dol­li­ses­ta ar­pa­jais­ve­ros­ta. Arvontaan osal­lis­tu­jat va­paut­ta­vat Pikku-Syötteen sekä arvonnan mah­dol­li­set muut yh­teis­työ­kump­pa­nit va­hin­gos­ta, joka ai­heu­tuu tai jonka väi­te­tään ai­heu­tu­neen osal­lis­tu­mi­ses­ta tähän arvontaan. Jär­jes­tä­jän vas­tuu osal­lis­tu­jia koh­taan ei voi mis­sään ti­lan­tees­sa ylit­tää näis­sä sään­nöis­sä mai­nit­tu­jen pal­kin­to­jen arvoa tai mää­rää.

Pikku-Syöte ei vas­taa tie­to­tek­ni­sis­tä syis­tä joh­tu­vis­ta on­gel­mis­ta tai es­teis­tä arvontaan osal­lis­tu­mi­ses­sa tai pal­kin­non vas­taa­not­ta­mi­ses­sa. Voit­ta­jan vel­vol­li­suu­te­na on vas­ta­ta kai­kis­ta muis­ta pal­kin­non vas­taa­not­ta­mi­seen liit­ty­vis­tä mah­dol­li­sis­ta kus­tan­nuk­sis­ta.

Muut ehdot

Osal­lis­tu­mal­la arvontaan osal­lis­tu­ja si­tou­tuu nou­dat­ta­maan näitä sään­tö­jä ja Pikku-Syötteen nii­den no­jal­la te­ke­miä pää­tök­siä.

Arvonnan sään­tö­jen li­säk­si osal­lis­tu­jat si­tou­tu­vat nou­dat­ta­maan siihen mah­dol­li­ses­ti liit­ty­vien, Pikku-Syötteestä riip­pu­mat­to­mien pal­ve­lu­jen, kuten Face­boo­kin, Twit­te­rin, You­Tu­ben tai Ins­ta­gra­min käyt­tö­eh­to­ja.

Pikku-Syöte pi­dät­tää oi­keu­den tehdä muu­tok­sia ilman eril­lis­tä il­moi­tus­ta arvontaan, sen sään­töi­hin, pal­kin­toi­hin, ajan­koh­taan tai mui­hin kil­pai­lun to­teut­ta­mi­seen vai­kut­ta­viin seik­koi­hin.

Muu­tok­sis­ta il­moi­te­taan tietosuojasivuilla osoit­teessa:  https://pikkusyote.fi/info/tietosuoja/tunnettuuskampanjan-arvonnan-saannot/

Mit­kään Pikku-Syötteen jär­jes­tä­mät kil­pai­lut tai arvonnat Face­boo­kis­sa tai Ins­ta­gra­mis­sa eivät ole Face­boo­kin tai Ins­ta­gra­min jär­jes­tä­miä, tu­ke­mia tai spon­so­roi­mia ja näin ollen kilpailuun/arvontaan osal­lis­tu­jan tulee va­paut­taa Face­book ja Ins­ta­gram kai­kis­ta vas­tuis­ta kil­pai­lu­jen osal­ta.