Slide

Varausehdot

YLEI­SET VA­RAUS- JA PE­RUU­TUSEH­DOT / PIKKU-SYÖTE GROUP OY

 

SO­VEL­TA­MI­SA­LA JA ERI­TYI­SEH­DOT

Näitä eh­to­ja so­vel­le­taan yk­sit­täis­ten hen­ki­löi­den yk­sit­täi­siin ma­joi­tus­va­rauk­siin, ellei eri­tyis­tä so­pi­mus­ta ole laa­dit­tu eikä va­rat­ta­van hin­ta­tuot­teen eh­dois­sa muuta mai­ni­ta.

Ho­tel­lil­la on oi­keus käyt­tää näis­tä eh­dois­ta poik­kea­via eri­tyi­seh­to­ja.

VA­RAUS JA VAH­VIS­TUS

Va­rauk­sen yh­tey­des­sä on il­moi­tet­ta­va nimi, yh­teys­tie­dot, saa­pu­mis- ja läh­tö­ajan­koh­ta sekä mah­dol­li­ses­ti muuta va­rauk­seen liit­ty­vää tie­toa.

Va­raus sitoo ho­tel­lia, kun se on vah­vis­tet­tu suul­li­ses­ti, kir­jal­li­ses­ti tai esi­merkik­si säh­kö­pos­tit­se ja kun siitä on saatu va­raus­nu­me­ro.

HO­TEL­LIIN SAA­PU­MI­NEN JA LÄH­TE­MI­NEN

Huone on käy­tet­tä­vis­sä tu­lo­päi­vä­nä ai­kai­sin­taan klo 15 ellei muita ai­ko­ja ole il­moi­tet­tu. Huone on luo­vu­tet­ta­va läh­tö­päi­vä­nä klo 12 men­nes­sä ellei muus­ta ole so­vit­tu.

Huo­net­ta pi­de­tään va­rat­tu­na klo 18 saak­ka va­rauk­seen mer­kit­ty­nä saa­pu­mis­päi­vä­nä, jos muuta ei ole so­vit­tu va­rauk­sen yh­tey­des­sä tai va­lit­tuun hin­taan tai va­rausa­jan­koh­taan ei liity muita eh­to­ja. Mi­kä­li myö­häis­tä saa­pu­mis­ta ei ole erikseen sovittu, on ho­tel­lil­la oi­keus pe­ruut­taa va­raus ja myydä huone toi­sel­le asiak­kaal­le klo 18 jäl­keen.

Jos ho­tel­liin saa­vu­taan so­vit­tu­ja saa­pu­mi­sai­ko­ja nou­dat­taen, mutta va­rat­tua huo­net­ta ei ole va­paa­na, ho­tel­lin on ilman li­sä­kus­tan­nuk­sia au­tet­ta­va va­raa­maan lähin mah­dol­li­nen vas­taa­van ta­soi­nen ma­joi­tus.

VA­RAUK­SEN PE­RUU­TUS JA HO­TEL­LIIN SAA­PU­MAT­TA JÄT­TÄ­MI­NEN

Pe­ruu­tus on teh­tä­vä vii­meis­tään varausta edeltävänä päivänä klo 18.00 men­nes­sä mi­kä­li muuta ei ole so­vit­tu va­rauk­sen yh­tey­des­sä, tai va­lit­tuun hin­taan tai va­rausa­jan­koh­taan ei liity muita eh­to­ja.

Ho­tel­lil­la on oi­keus ve­loit­taa kor­vauk­se­na en­sim­mäi­sen vuo­ro­kau­den hinta ve­roi­neen sekä muut mah­dol­li­set va­rauk­seen liit­ty­vät li­sä­pal­ve­lut, mi­kä­li asia­kas ei saavu so­vi­tus­ti.

Va­rauk­sen pe­ruu­tuk­seen on oi­keus va­rauseh­dois­ta poi­ke­ten kus­tan­nuk­sit­ta, ja mah­dol­li­set etu­kä­teen suo­ri­te­tut mak­sut voi saada ta­kai­sin, jos pe­ruu­tuk­sen syynä on oma tai lä­hei­sen va­ka­va sai­ras­tu­mi­nen, va­ka­va on­net­to­muus, kuo­le­ma tai muu odot­ta­ma­ton ja va­ka­va ta­pah­tu­ma. Näissä tapauksissa hotellille on toimitettava lääkärintodistus tai muu luotettava todiste peruutuksen syystä 2 viikon kuluessa peruutuksesta. Ho­tel­lil­la on kui­ten­kin oi­keus vä­hen­tää pa­lau­tet­ta­vas­ta mää­räs­tä va­rauk­sen kä­sit­te­lys­tä ai­heu­tu­vat kulut 20 € /varaus.

LÄHTÖ ENNEN SO­VIT­TUA AJAN­KOH­TAA

So­vit­tua ai­kai­sem­mas­ta läh­dös­tä on il­moi­tet­ta­va ho­tel­lil­le vii­meis­tään klo 18 läh­töä edel­tä­vä­nä päi­vä­nä.

Käyt­tä­mät­tä jää­neel­tä ajal­ta voi­daan ve­loit­taa va­rauk­sen so­vit­tu hinta.

Lähtö ennen so­vit­tua ajan­koh­taa voi myös ai­heut­taa muu­tok­sen ma­joi­tuk­sen hin­taan.

MAK­SUT

Ho­tel­li hy­väk­syy ta­val­li­sim­mat mak­su­kor­tit. Ho­tel­li ei kuitenkaan ole vel­vol­li­nen hy­väk­sy­mään ul­ko­maan va­luut­taa, ku­pon­ke­ja, shek­ke­jä tai mak­su­kort­te­ja, ellei ho­tel­li itse ole tar­jou­tu­nut niin te­ke­mään.

En­nak­ko­mak­su­na luot­to­kor­til­ta voi­daan ve­loit­taa va­rauk­sen yh­tey­des­sä ho­tel­lin mää­rit­tä­mä va­raus­mak­su, joka vä­hen­ne­tään lo­pul­li­ses­ta las­kus­ta. Jos huo­net­ta ei ole mak­set­tu en­nak­koon, on ho­tel­li­huo­ne mak­set­ta­va kä­tei­sel­lä tai mak­su­kor­til­la ho­tel­liin saa­vut­taes­sa tai vii­meis­tään siel­tä läh­ties­sä.

Ho­tel­lil­la on oi­keus tehdä va­rauk­sen tai si­sään­kir­jau­tu­mi­sen yh­tey­des­sä ve­loi­tus tai en­nak­ko­var­men­nus mak­su­kor­til­ta. Oles­ke­lun ai­ka­na ai­heu­tu­vat kus­tan­nuk­set voi­daan tar­vit­taes­sa ve­loit­taa käy­te­tyl­tä mak­su­kor­til­ta. Jos ho­tel­li ei ole teh­nyt en­nak­ko­var­men­nus­ta mak­su­kor­til­ta, ho­tel­lil­la on oi­keus asiak­kaan si­sään­kir­jau­tu­mi­sen yh­tey­des­sä periä va­kuus li­sä­pal­ve­lui­den käyt­tä­mi­ses­tä.

ASIAK­KAA­NA KÄYT­TÄY­TY­MI­NEN MA­JOI­TUS­LIIK­KEES­SÄ

Ho­tel­lis­sa nou­da­te­taan hyviä ta­po­ja ja jär­jes­tys­sään­tö­jä. Jos näitä sään­tö­jä ri­ko­taan, voi siitä seu­ra­ta vä­li­tön ho­tel­lis­ta pois­ta­mi­nen. Ma­joi­tus ja ti­lat­tu­jen li­sä­pal­ve­lui­den hinta on kui­ten­kin mak­set­ta­va eikä jo suo­ri­te­tun mak­sun pa­laut­ta­mis­ta voi vaa­tia.

HO­TEL­LIN VAS­TUU OMAI­SUU­DES­TA­SI

Mat­ka­ta­va­rois­ta vas­ta­taan itse, myös silloin, kun ne on jätetty hotellille säilytettäväksi.

Ho­tel­li ei vas­taa ho­tel­lin py­sä­köin­tia­lu­eel­la ole­van kul­ku­vä­li­neen tai sen si­säl­lä ole­van omai­suu­den va­hin­goit­tu­mi­ses­ta tai ka­toa­mi­ses­ta. Hotelli ei vastaa hotellin matkatavarasäilytyksessä tai liikuntavälinesäilytyksessä olevan omaisuuden vahingoittumisesta tai katoamisesta.

ASIAK­KAAN VAS­TUU VA­HIN­GOS­TA

Tupakointi on koko hotellissa kielletty. Asia­kas vas­taa ta­hal­laan tai huo­li­mat­to­muu­del­la ai­heut­ta­mis­taan va­hin­gois­ta (kuten tu­pa­koin­nis­ta huo­nees­sa), jonka hänen tai hänen vie­raan­sa tai lem­mik­kie­läi­men­sä ai­heut­ta­vat huo­neel­le tai ho­tel­lin muil­le ti­loil­le, siel­lä ole­vil­le huo­ne­ka­luil­le tai va­rus­teil­le sekä ho­tel­lin muil­le asiak­kail­le tai hei­dän omai­suu­del­leen.

Vas­tuu va­hin­gos­ta mää­räy­tyy yleis­ten va­hin­gon­kor­vaus­ta kos­ke­vien pe­ri­aat­tei­den mu­kaan.

PAL­VE­LUN KES­KEYT­TÄ­MI­NEN

Va­raa­mi­nen voi­daan estää tai va­rauk­set voi­daan jät­tää ot­ta­mat­ta vas­taan asia­kas­ryh­män tai tie­tyn asiak­kaan osal­ta, mi­kä­li asia­kas ei nou­da­ta va­rauseh­to­ja tai mil­loin pal­ve­lun­tar­joa­jal­la on pe­rus­tel­tu syy epäil­lä, että ho­tel­lien ka­pa­si­teet­tia va­ra­taan lain­vas­tai­seen toi­min­taan tai ta­val­la, joka saat­taa ai­heut­taa va­hin­koa tai va­hin­gon­vaa­ran hotellille tai kol­man­nel­le os­a­puo­lel­le.